La Cereser Marmi Spa

Uwagi prawne

Niniejsza strona zawiera ważne informacje dotyczące strony internetowej www.ceresermarmi.it (zwanej dalej STRONĄ) i właściciela praw autorskich. Należy uważnie przeczytać poniższe wskazówki.

Copyright © 2013, CERESER MARMI S.p.A. Unipersonale

CERESER MARMI S.p.A Unipersonale
Siedziba prawna: Via Scalzi, 20 37122 Werona
Miejsce działalności : Via dell’Industria 1 - 37010 Rivoli Veronese (VR)
Numer podatnika VAT IT01288520230
Kod podatkowy IT01288520230
Numer w Rejestrze Ekonomiczno Administracyjnym 173001
Rejestr Przedsiębiorstw w Weronie Nr IT 01288520230
Kapitał spółki Euro 103.292,00 wpłacony w całości

Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Wszelkie prawa dotyczące niniejszej pracy zastrzeżone w rozumieniu przepisów prawa.

Wszelkie prawa do bazy danych zastrzeżone.

Tłumaczenie, adaptacja, przetwarzanie, odtwarzanie w jakikolwiek sposób (włączając w to zapis elektroniczny), całkowite lub częściowe, całego materiału zawartego na tej stronie zostały zastrzeżone dla wszystkich krajów.

Odtwarzanie, publikacja i dystrybucja, całkowita lub częściowa, całego materiału zamieszczonego na tej stronie, włączając w to framing, środki odtwarzania analogowe i zapisywanie cyfrowe są wyraźnie zakazane w razie braku upoważnienia pisemnego wystawionego przez przedsiębiorstwo CERESER MARMI S.p.A Unipersonale, z zastrzeżeniem praw wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Treść niniejszej strony (między innymi, tekst, logo, ikony, obrazy, obróbki graficzne, dźwięki, programy do obróbki, bazy danych) podobnie jak sposób, w który została zaprezentowana treści i formaty (layout graficzny) stanowią wyłączną własność spółki CERESER MARMI S.p.A Unipersonale i są chronione przez włoskie i międzynarodowe przepisy prawa dotyczące praw autorskich.

Jeżeli, bezwiednie doszło do opublikowania materiału podlegającemu prawu autorskiemu lub do naruszenia obowiązujących przepisów prawa, prosimy użytkowników o poinformowanie o tym spółki CERESER MARMI S.p.A Unipersonale, która zobowiązuje się natychmiast usunąć ze swoich archiwów elektronicznych materiał zrealizowany z naruszeniem przepisów prawa dotyczących praw autorskich i uczyni to natychmiast po otrzymaniu informacji o naruszeniu.

Znaki firmowe

Inne zacytowane nazwy produktów, usług lub spółki mogą być znakami zarejestrowanymi przez ich właścicieli.

Powyższe elementy są chronione przez prawo włoskie i międzynarodowe dotyczące praw autorskich.

Ostrzeżenia

Informacje zawarte na STRONIE mogą zawierać nieścisłości techniczne, przeoczenia lub błędy typograficzne. Dostępna dokumentacja, zawierająca dokumenty dostępne bezpośrednio lub pośrednio za pomocą linku, elementy składowe i odnośna grafika dostarczone «w taki sposób w jakim została otrzymana», bez gwarancji na brak wad i/lub niedociągnięć, które mogą uniemożliwić i/lub ograniczyć wykorzystanie.

Spółka CERESER MARMI S.p.A Unipersonale zastrzega sobie dodatkowo prawo do wprowadzenia zmian w każdym momencie, bez konieczności informowania o tym, w odniesieniu do niniejszych uwag i sposobu korzystania, usług, produktów i/lub programów opisanych na tej stronie.

Dodatkowo nie gwarantuje, że dokumenty są wolne od błędów, wirusów i/lub innych krzywdzących treści, a co za tym idzie użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi naprawami i/lub poprawkami.

Użytkownik akceptuje i zwalnia spółkę CERESER MARMI S.p.A Unipersonale z wszelkich roszczeń, bezpośrednich lub pośrednich związanych z użytkowaniem tej strony.